Information rörande behandling av personuppgifter

 

Den 25:e maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter PUL (personuppgiftslagen) och ökar dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och de personliga data som skapas när du använder dessa.

Nedan kan du läsa mer om hur vi på Sven och Dagmar Salén Stiftelse samt Sven och Dagmar Saléns Vetenskaps- och Kulturstiftelse hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i och med införandet av GDPR.

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med dina personuppgifter menar vi de uppgifter vi samlar in och sparar om dig eller den organisation du företräder. Dessa uppgifter använder vi för att behandla ansökan, fatta beslut, meddela sökanden om beslut samt betala ut anslag till konto enligt rekvisition. Företrädesvis sker ansökningar och korrespondens till och från stiftelserna i pappersform. Korrespondens via e-mail sker i endast i undantagsfall. Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter. För information om dina rättigheter i enlighet med se bifogad länk Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontaktuppgifter

Vid ansökan, som sker brevledes, samlar vi in dina kontaktuppgifter:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer/organisationsnummer. Vid rekvisition av beviljat anslag, begär vi att brevledes erhålla rekvisition med kontouppgift för att verkställa utbetalning.

Så här länge sparar vi och använder personuppgifter

Vi sparar personuppgifter enbart i pappersform så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Beslut om anslag eller avslag dokumenteras i styrelseprotokoll. Verkställighet av beslut genom utbetalning bokförs i redovisningen. Av årsredovisningen framgår vilka som erhållit anslag under året samt de anslag som inte rekvirerats under de senaste fem åren. Ansökningar som beviljats, redovisningshandlingar samt styrelseprotokoll inkluderande namn på beviljade och avslagna anslag sparas med stöd av bokföringslagens regler.