Sven och Dagmar Saléns stiftelse, bakgrund och ändamål

Stiftelsen inrättades 1968 av skeppsredare Sven Salén. Stiftelsen började dela ut anslag 1970 och har sedan dess delat ut drygt 100 mkr i löpande penningvärde. För närvarande delar stiftelsen ut ca 2 mkr per år.

Stiftelsens ändamål som framgår av stadgarna är att främja:

 • Barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning
 • Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta
 • Vetenskaplig undervisning eller forskning

Styrelsens prioriteringar mellan dessa ändamål har under senare år resulterat i en tydlig praxis som innebär att ca 80 % av anslagen numera går till vetenskaplig forskning och ca 20 % till barns och ungdoms utbildning och fostran. Det ändamål avseende ”vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta”, har av styrelsen bedömts ligga utanför stiftelsens kapacitet.

Stiftelsen ger stöd för arbete och insatser, där belopp av den storleksordning som stiftelsen kan dela ut bedöms kunna göra största möjliga nytta. Därför har stiftelsen exempelvis givit anslag till:

 • Projektstarter – Stiftelsen stöder inte sådana forskningsprojekt som omfångsmässigt faller inom Vetenskapsrådets ansvarsområde. Många forskningsprojekt eller andra idéer som faller inom stiftelsens ändamål kan dock behöva bidrag för att preciseras tillräckligt, så att anslag senare kan sökas från andra håll eller för att drivas så långt, att projektets form och möjligheter kan demonstreras för andra anslagsgivare.
 • Tvärvetenskapliga projekt – Idéer om projekt på eller kring gränslinjerna mellan olika vetenskapliga discipliner har ofta svårt att få gehör hos de större forskningsstödjande organen. Stiftelsen kan i sådana fall fylla en viktig forskningsfrämjande uppgift även med ett begränsat ekonomiskt stöd.
 • Enskilt forskarstöd – Anslag för utlandsresor och mindre omfattande projekt kan nämnas som exempel.
 • Barns eller ungdoms vård och fostran – Bidrag kan utgå till organisationer med en verksamhet som på ett menings- och verkningsfullt sätt gör insatser inom detta område

Tryckningsbidrag:

 • Grundläggande skall vara att skriften bedöms betydelsefull för att sprida resultat av forskningsarbete. Populärvetenskapliga framställningar kan endast komma i fråga efter särskilt övervägande.
 • Arbetet skall ha anknytning till och ha utförts i akademisk miljö, med en eller flera forskare dokumenterat verksam/verksamma vid universitet eller högskola
 • Stöd till utgivning av festskrifter och vänböcker skall ges endast undantagsvis

Bidrag till projekt avseende utbildning, tillbringa tid för forskning på universitet utanför Sverige eller deltagande i konferens.

 • Stark motivering skall framföras – Inbjudan från arrangör eller lärosäte skall biläggas ansökan.