Helårsstipendier

 

Helårsstipendier för humanistisk forskning i Europa

Sven och Dagmar Saléns stiftelse ledigförklarar inför det akademiska läsåret 2022/2023 två helårsstipendier för humanistisk forskning vid universitet eller annan forskningsinstitution i Europa (dock ej i Sverige).

Sökande skall ha avlagt doktorsexamen år 2019 eller senare. Stipendierna, som är personliga, är avsedda att stödja yngre forskare verksamma vid svenska lärosäten och kommer i regel inte att utdelas till den som är äldre än 40 år.

Stipendium utgår med 300 000 kr för 12 månader och minskas i motsvarande mån om utlandsvistelsen är kortare. Dock kommer stipendium inte beviljas för kortare tid än 10 månader. Bidrag utöver detta belopp kommer inte att ges (alltså inte resekostnader, kostnader för medföljande person eller liknande). Stipendium utbetalas med halva beloppet vid stipendieperiodens början och med den andra halvan i periodens mitt sedan rapport/intyg om forskningsarbetets fortskridande har ingivits till stiftelsen. Efter stipendieperiodens slut skall en kortfattad rapport rörande det avslutade forskningsarbetet inges inom tre månader.

Preliminär ansökan skall ha inkommit till Sven och Dagmar Saléns Stiftelse, senast den 13 januari 2022. Ansökan sker på nätet genom nedan länk till ansökningsblankett där kryss skall markeras i rutan för Helårsstipendier. PDF bilagor kan laddas upp individuellt.

https://ansokan.salenstiftelsen.se

Ansökan skall innehålla följande (totalt högst 5 sidor inklusive ansökningsblanketten):

  • Personuppgifter, inkl. fullständig postadress, e-postadress och telefonnummer
  • Uppgift om år för disputation
  • Aktuell anknytning till lärosäte
  • Uppgift om sökandes viktigaste vetenskapliga arbeten (högst 5)
  • Kortfattad (högst 2 sidor) beskrivning av planerad forskning
  • Uppgift om institution(er) som skall besökas
  • Referenser till 3 personer

Inga betyg, intyg eller vetenskapliga skrifter skall sändas in tillsammans med den preliminära ansökan!

Sedan de preliminära ansökningarna granskats kommer Salénstiftelsen, vid styrelsemöte den 26 januari 2022, att inbjuda högst 10 sökande att inge fullständig ansökan. Beslut om utdelning kommer att fattas den 4 april 2022

Ev. förfrågningar kan endast göras via e-post info@salenstiftelsen.se till stiftelsens verkställande sekreterare Thomas Nordström. Uppgifter om Sven och Dagmar Saléns Stiftelse finns på hemsidan www.salenstiftelsen.se

 


Adresser

Box 14237, 104 40 Stockholm

info@salenstiftelsen.se