Hur man söker anslag

Nästa styrelsemöte är den 1:a november. Tänk på att ansökan bör vara avlämnad 14 dagar innan. Observera att styrelsen sällan beviljar anslag överstigande 100 tkr.

Ansökningsblankett fylls i på nätet via nedan länk där bilagor i PDF format skall laddas upp individuellt.

Bilagor:

  1. Kortfattad CV + meritförteckning, högst två sidor och en
  2. Sökande som önskar åberopa publicerade skrifter skall begränsa sig till 5 stycken
  3. Kortfattad forsknings-/projektplan, högst två sidor
  4. Finansieringsplan, 1 sida
  5. Intyg som åberopas. Doktorand skall bifoga handledarintyg. Högst fyra sidor
  6. Inga tryckta skrifter eller manuskript skall sändas med
  7. Gäller ansökan tryckningsbidrag skall innehållsförteckning samt offert från tryckeri eller förlag biläggas
  8. Sammantaget bör ansökan inklusive bilagor inte omfatta mer än 11 sidor

Det är angeläget att sökande i ansökan noggrant redogör för motivering och den totala finansieringen av det presenterade projektet.

https://ansokan.salenstiftelsen.se

Möjlighet finns att ansöka i pappersform, om email adress saknas, genom att rekvirera blankett per brev eller email info@salenstiftelsen.se. 

SVEN och DAGMAR SALÉNS STIFTELSE, Box 14237, 104 40 Stockholm.

Två helårsstipendier för humanistisk forskning vid universitet eller annan forskningsinstitution i Europa (dock ej Sverige) ledigförklaras årligen i januari.