Vad stiftelserna INTE ägnar sig åt?

 

För att spara tid för såväl tänkbara anslagssökande som för stiftelsen anger vi nedan några ändamål som stiftelsen av olika skäl beslutat att inte ge anslag till:

  • Bidrag till allmänna levnadsomkostnader eller privata utgifter
  • Tung vetenskaplig utrustning
  • Forskningsprojekt som, enligt stiftelsens bedömning, normalt bör finansieras av den befintliga forskningsfinansieringsorganisationen
  • Utbildningsstipendier eller ”periodiskt understöd”, dvs. anslag eller bidrag till enskilda som förväntas löpa över långa perioder
  • Akademiska studier utan forskningsinslag
  • Bidrag rörande språkgranskning och översättning utgår i regel inte
  • Bidrag till tryckning av doktorsavhandlingar beviljas endast i mycket speciella undantagsfall (t.ex. kostnader för angelägna illustrationer)
  • Förutom till helårsstipendiater, beviljas endast i undantagsfall anslag   med belopp överstigande 100 tkr
  • Ansökningar samt rekvisitioner av aktiebolag, exempelvis bokförlag eller tryckerier.